[Jubilatio]

XIIes Journées Mondiales de la Jeunesse, Paris 1997

Vítáme vás !

Dvanácté Svìtové dny mláde¾e (Paøí¾ od 18. do 24. srpna 1997) se otvirají mladým celého svìta, aby jim poskytly pøíle¾itost "závodit" ve víøe a v køest'anské existenci.

Pøi tomto setkání budou i chvíle oddechu, tj. festival mláde¾e ve dnech 19., 20. a 21. srpna (viz pøipojený program).

Bratøi, Sestry i laici dominikánského øádu, franti¹káni a jejich pøatelé, mni¹i a øeholnice kontemplativnich øádù pojali spoleèný z ámìr vystavìt objekt, který by slou¾il souèasnì odpoèinku i prohloubeni, hudbì, modlitbì i pøatelstvi. Dali tomu jméno JUBILATIO ("Jásot"). Tento projekt zahrnuje tøi prvky:

Podrobnìj¹í informace najdete v na¹ich francouzských, anglických, nìmeckých a ¹panìlských buletinech.

Pøejeme krásné Svìtové dny mláde¾e v Paøí¾i !


Pondìlí 18 Uterý 19 Støeda 20 Ètvrtek 21 Pátek 22 Sobota 23 Nedìle 24
Festival mláde¾e Katecheze Katecheze Katecheze Pout' M¹e s pape¾em
Pøijetí u bran okresu Ile de France M¹e na Pláni Invalidovny Festival mláde¾e M¹e s pape¾em na Champ de Mars Festival mláde¾e Umistìní na Longchamp Rozeslání
Slavnostní pøijetí na místech ubytování Festival mláde¾e Vigilie na místech ubytování Duchovní vigilie Køí¾ová cesta Vigilie na Longchamp


Mise à jour : 8 mai 1997.