[Jubilatio]

XIIes Journées Mondiales de la Jeunesse, Paris 1997

Dobrodo¹li!

12. Svjetski dani Mlade¾i (Pariz, 18. - 24. Kolovoza 1997.) otvoreni su mladima cijelog svijeta i nude put kroz vjeru i kr¹æanski ¾ivot.

Kroz cijeli susret æ e se naæi takoder vrijeme i za malo otpusta pogotovo za vrijeme Festivala Mlade¾i, 19., 20. i 21. Kolovoza (vidi program).

Braæa, sestre i laici, Dominikanci i Franjevci, zajedno sa vjernicima kao i sa redovnicima i redovnicama kontempltivnih redova, zajednièki predla¾u projekat koji istovremeno nudi razmi¹ljanje i otpust kroz molitvu, muziku i prijateljstvo. Projekt se naziva JUBILATIO i ukljuèuje tri elementa:

Kompletnije detalje æ ete naæi u biltenu na francuskom, engleskom, njemaèkom i ¹ panjolskom jeziku.

®elimo vam ugodno vrijeme u Parizu!


Ponedjelj 18. Utorak 19. Srijeda 20. Èetvrtak 21. Petak 22. Subota 23. Nedjelja 24.
Festival Mlade¾i Kateheza Kateheza Kateheza Hodoèa¹æe Misa sa Papom
Doèek i Pozdrav Misa na Esplanadi Invalides-a Festival Mlade¾i Misa sa Papom na Champ de Mars Festival Mlade¾i Premje¹taj u Longchamp Poslanje
Sveèani doèek u primaæim mjestima Festival Mlade¾i Bdijenje u primaæim mjestima Duhovno bdijeneje Kri¾ni put Bdijenje u Longchamp


Mise à jour : 8 mai 1997.