[Jubilatio]

XIIes Journées Mondiales de la Jeunesse, Paris 1997

Sveiki atvykê !

Prasideda XII-osios Pasaulinìs Jaunimo Dienos (Pary¾ius, 1997 rugpjþèio 18 - 24 d.), viso pasaulio jaunimui atverdamos keli± ç krik¹èioni¹k±jç gyvenim± ir tikejim±.

Be kita ko, ¹io susitikimo metu bus daug poilsio valandìliù : tai Jaunystìs Festivalis rugpjþèio 19, 20 ir 21 dienomis (¾iþrìti kalendoriù).

Broliai, seserys, pasaulieèiai dominikonai ir pranci¹konai bei jþ draugai, kontenplatyviùjù ordinù vienuoliai bei vienuolìs buriasi kartu vieno sumanymo çgyvendinimui. ©is sumanymas, projektas siþlo kartu ir atsipalaidavim±, ir susikaupim±, kur bus ir muzika, ir malda, ir draugystì. Tai projektas, pavadintas JUBILATIO. ©is projektas turi tris elementus :

I¹samesnê informacij± jþs rasite mþsù biuleteniuose prancþzù, anglù, vokieèiù ir ispanù kalbomis.

Ger ù Pasaulini ù Jaunimo Dien ù Pary¾iuje !


pirmadienis 18. antradieni 19. treèiadienis 20. ketvirtadienis 21. penktadienis 22. ¹e¹tadienis 23. sekmadienis 24.
Jaunystìs Festivalis Katekizacija Katekizacija Katekizacija ¹venta kelionì ¹v. Mi¹ios su popie¾iumi
priìmimas prie Ile de France vartù ¹v. Mi¹ios Esplanade des Invalides Jaunystìs Festivalis ¹v. Mi¹ios su popie¾iumi Champ de Mars Jaunystìs Festivalis Çkurtuvìs Longchamp Gero kelio !
Priemimo ¹ventì apgyvendinimo vietose Jaunystìs Festivalis vakaronì apgyvendinimo vietose Dvasinìs vakaronìs Kry¾iaus kelias vakaronì Longchamp


Mise à jour : 8 mai 1997.