[Jubilatio]

XIIes Journées Mondiales de la Jeunesse, Paris 1997

Witajcie !

XII ¦wiatowe Dni M³odzie¿y (Pary¿ 18 - 24 sierpnia 1997) s± otwarte dla m³odych ca³ego ¶wiata. Ofiaruj± one do¶wiadczenie wiary i ¿ycia chrzescijañskiego.

Podczas tego spotkania bêdzie równie ¿ czas na rozrywkê: ¦wiêto M³odo¶ci 19, 20, 21 sierpnia (zob. kalendarz).

Bracia, siostry i ¶wieccy dominikanie, franciszkanie, a tak¿e ich przyjaciele oraz mnisi i mniszki z zakonów kontemplacyjnych chc± wspólnie zaproponowaæ projekt JUBILATIO: projekt wspólnych chwil odpoczynku, wyj¶cia na glêbiê, muzyki, modlitwy, przyjazni. Zawiera on trzy elementy:

Szczgó³owe informacje znajdziecie w dokumentacji w jêzyku: francuskim, angielskim, niemieckim, hiszpanskim.

Owocnych ¦wiatowych Dni M³odie¿y w Pary¿u !


Pn. 18 Wt. 19 ¦r. 20 Cz. 21 Pt. 22 So. 23 N. 24
¦wiêto M³odo¶ci Katecheza Katecheza Katecheza Pielgrzymka msza z Papie¿em
Przyjêcie u wrót Île de France Msza na l'Esplanade des Invalides ¦wiêto M³odo¶ci msza z Papie¿em na Champ de Mars ¦wiêto M³odo¶ci Przybtcie do Longchamp Rozes³anie
Spotkania w miejscach przyjêcia ¦wiêto M³odo¶ci Czuwanie w miejscach przyjêcia Czuwania Droga Krzy¿owa Czuwanie w Longchamp


Mise à jour : 8 mai 1997.