[Jubilatio]

XIIes Journées Mondiales de la Jeunesse, Paris 1997

Vítáme vás !

12. roèník Svetových dní mlade¾e v Parí¾ i od 18. do 24.8.1997 sa otvára mladým z celého sveta a ponúka im cestu viery a krest'anského ¾ivota.

V priebehu tohto stretnutia bude tie¾ priestor pre oddych a zábavu, tj. Festival mladých, ktorí sa uskutoèní v dnoch 19., 20. a 21. augusta (vid' kalendár).

Bratia a sestry, dominikánski a franti¹kánski laici i ich priatelia i mnísi a mní¹ky kontemplatívnych reholí spolupracujú na príprave projektu JUBILATIO, ktorý v sebe spojuje zábavu i hlbku, hudbu, modlitbu a priatel'stvo. Tento projekt obsahuje tri prvky:

Podrobnej¹ie informácie nájdete v na¹ich buletínoch (vo francúz¹tine, angliètine, nemèine a ¹panielè:ine).

Prajeme vám krásne pre¾itie Svetových dní mláde¾e v Parí¾i!


Pondelok 18 Utorok 19 Streda 20 ©tvrtok 21 Piatok 22 Sobota 23 Nedel'a 24
Festival mladých Katechéza Katechéza Katechéza Pút' Sv. om¹a so sv. Otcom
Privítanie na "portes d'Ile de France" Sv. om¹a na "Esplanade des Invalides" Festival mladých Sv. om¹a so sv. Otcom na "Champ de Mars" Festival mladých Príchod na "Longchamp" Odchod
Slávnostné privítanie na miestach ubytovania Festival mladych Stretnutie na miestach ubytovania Duchovné stretnutie Krí¾ová cesta Stretnutie na "Longchamp"


Mise à jour : 8 mai 1997.